Sorteig de la XLIII Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya

Bases de participació en el sorteig en relació al concert de la XLIII Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya:
1. ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ
Colla de Bastoners de Sabadell, amb domicili social C/ Emprius 7-11 de Sabadell.
2. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DEL SORTEIG
El sorteig es durà a terme per a participants majors de 16 anys. El període de participació en el SORTEIG serà:  del 25 d’abril de 2018 fins al 9 de maig de 2018, ambdós inclosos.
3. PERSONES LEGITIMADES
Podran participar en el SORTEIG totes aquelles persones que tinguin una pàgina de perfil de Facebook pròpia creada i que siguin “Seguidores” de la pàgina de Facebook Bastoners de Sabadell o bé, que es creïn la seva pàgina de perfil de Facebook i es facin “Seguidors” de la pàgina de Facebook Bastoners de Sabadell citada durant el període de vigència previst per a aquest SORTEIG.
4.  PREMI
La Colla de Bastoners de Sabadell repartirà dos passis de backstage dobles per al Concert de la XLIII Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya del proper 12 de maig de 2018, a gaudir el mateix 11 de maig de 2018. A més, les participants també entraran en el sorteig d’un CD o una samarreta dels grups participants en el concert, limitats a la disponibilitat de la organització.
Els premis objecte de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació a petició del guanyador.
5. MECANISME DEL CONCURS
Les persones participants hauran de seguir els passos establerts a la pàgina del SORTEIG.
Per participar en el concurs cal que les participants comentin la publicació a Facebook des del seu compte personal etiquetant la persona que els agradaria que els acompanyés en l’experiència. S’hauran de fer seguidors de perfil de Bastoners de Sabadell a Facebook i compartir la mateixa publicació en els seus perfils personals a la mateixa xarxa social.
6. SORTEIG
El sorteig entre tots els participants es farà a través de la plataforma Fanpagekarma.com, i ens hi posarem en contacte via facebook.
A aquest efecte, es decidiran els 3 guanyadors, a més de 3 suplents en el cas que els guanyadors renunciessin als premis adjudicats, no se’ls hagués localitzat en el termini determinat o no complissin amb els requisits establerts en les presents bases.
7. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
L’entitat organitzadora informarà del resultat del SORTEIG als participants guanyadors mitjançant l’enviament d’un missatge directe a través de Facebook. Per la seva banda, els participants premiats hauran de contestar el missatge directe per confirmar l’acceptació del premi abans que passin 12h des de l’enviament del missatge, on han d’especificar un telèfon on contactar.
En el cas que els guanyadors i els suplents no acceptin el premi, no el recullin, o no compleixin amb el que estableixen les presents Bases, el premi quedarà desert.
8. RESERVES I LIMITACIONS
Les dades han de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present SORTEIG a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
Els Bastoners de Sabadell quedem eximits de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.
La organització podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant fotocòpia de DNI o altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.
Les persones participants només podran optar a un premi. Les guanyadores, per tant, queden excloses de la resta de premis.
Les persones guanyadores del concurs que siguin menors d’edat hauran de venir acompanyades d’una persona adulta a l’hora de recollir o gaudir dels seus premis.
La organització es reserva el dret de vetar la participació si es considera oportú, sempre sota justificació prèvia.
9. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que ens faciliti per participar en el SORTEIG autoritza que siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat de la Colla de Bastoners de Sabadell, amb les finalitats de: (i) poder realitzar el desenvolupament i la gestió del sorteig; (ii) gestió del lliurament dels premis i (iii) per a qualsevol altra finalitat prevista en les presents Bases.
Els participants podran exercitar en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la LOPD. A aquest efecte, han d’adreçar una sol·licitud per escrit a comunicacio@bastonersdesabadell.cat